سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تابوت مرا باز کن ای خواجه زمانی

وز صورت ما بین ز رخ دوست نشانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تابوت مرا باز کن ای خواجه زمانی

jhf,j lvh fhc ;k hd o,h[i clhkd

,c w,vj lh fdk c vo n,sj kahkdتعداد ابیات منتشر شده : 412888