سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تابوت مرا باز کن ای خواجه زمانی

وز صورت ما بین ز رخ دوست نشانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تابوت مرا باز کن ای خواجه زمانی

jhf,j lvh fhc ;k hd o,h[i clhkd

,c w,vj lh fdk c vo n,sj kahkd

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612