سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تا دو لب پر گوهر ما بینی در خاک

در گور چو پر خاک یکی غالیه دانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تا دو لب پر گوهر ما بینی در خاک

jh n, gf \v ',iv lh fdkd nv oh;

nv ',v ], \v oh; d;d yhgdi nhkd


 • جستجوی دانلود اهنگ بگوید تا دلبر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412915