سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تا دو لب پر گوهر ما بینی در خاک

در گور چو پر خاک یکی غالیه دانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تا دو لب پر گوهر ما بینی در خاک

jh n, gf \v ',iv lh fdkd nv oh;

nv ',v ], \v oh; d;d yhgdi nhkd

تعداد ابیات منتشر شده : 504887