سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تا قامت چون تیر مرا بینی در گل

چفته شده و خشک چو بی توز کمانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تا قامت چون تیر مرا بینی در گل

jh rhlj ],k jdv lvh fdkd nv 'g

]tji ani , oa; ], fd j,c ;lhkdتعداد ابیات منتشر شده : 407811