سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ما کشتهٔ چشم بد چرخیم وگرنه

اینجا چه کند خفته تر و تازه جوانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ما کشتهٔ چشم بد چرخیم وگرنه

lh ;ajiٔ ]al fn ]vodl ,'vki

hdk[h ]i ;kn otji jv , jhci [,hkdتعداد ابیات منتشر شده : 412930