سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ما کشتهٔ چشم بد چرخیم وگرنه

اینجا چه کند خفته تر و تازه جوانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ما کشتهٔ چشم بد چرخیم وگرنه

lh ;ajiٔ ]al fn ]vodl ,'vki

hdk[h ]i ;kn otji jv , jhci [,hkd

 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی شعر بلغالعلی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391