سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ما کشتهٔ چشم بد چرخیم وگرنه

اینجا چه کند خفته تر و تازه جوانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ما کشتهٔ چشم بد چرخیم وگرنه

lh ;ajiٔ ]al fn ]vodl ,'vki

hdk[h ]i ;kn otji jv , jhci [,hkd

 • جستجوی وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین در امیر معزی
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی ستاره در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی مست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504947