سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

گر کرده ام گناهی در ملک چون تو شاهی

حدم بزن ولیکن از حد مبر جفا راآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 27723