سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

گر کرده ام گناهی در ملک چون تو شاهی

حدم بزن ولیکن از حد مبر جفا راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - گر کرده ام گناهی در ملک چون تو شاهی

'v ;vni hl 'khid nv lg; ],k j, ahid

pnl fck ,gd;k hc pn lfv [th vhتعداد ابیات منتشر شده : 206541