سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

ای مرهم ریش دردمندان

درمان دگر نمی پذیرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - ای مرهم ریش دردمندان

hd lvil vda nvnlknhk

nvlhk n'v kld \bdvl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165