سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

ای رفته وز فراقت مانند سیف شهری

نالان چو دردمندان، گریان چو سوگوارانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - ای رفته وز فراقت مانند سیف شهری

hd vtji ,c tvhrj lhkkn sdt aivd

khghk ], nvnlknhk، 'vdhk ], s,',hvhk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165