سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

دردمندان غم عشق دوا می خواهند

بامید آمده اند از توترا می خواهندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - دردمندان غم عشق دوا می خواهند

nvnlknhk yl uar n,h ld o,hikn

fhldn Hlni hkn hc j,jvh ld o,hikn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165