سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

ای رفته واز فراقت مانند سیف شهری

نالان چو دردمندان گریان چو سوگوارانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - ای رفته واز فراقت مانند سیف شهری

hd vtji ,hc tvhrj lhkkn sdt aivd

khghk ], nvnlknhk 'vdhk ], s,',hvhk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165