سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

بیمار عشق تو شدیم ای جان طبیب ما تویی

ما دردمندان عاجزیم اندر دوای خویشتنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - بیمار عشق تو شدیم ای جان طبیب ما تویی

fdlhv uar j, andl hd [hk xfdf lh j,dd

lh nvnlknhk uh[cdl hknv n,hd o,dajk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165