سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

علم صبر بر زمین انداخت

دل که او بود قلب لشکر منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - علم صبر بر زمین انداخت

ugl wfv fv cldk hknhoj

ng ;i h, f,n rgf ga;v lkتعداد ابیات منتشر شده : 206541