سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

با عشق تو دل من از دشمنست ایمن

هرچ آن حلال باشد نستاندش حرامیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - با عشق تو دل من از دشمنست ایمن

fh uar j, ng lk hc nalksj hdlk

iv] Hk pghg fhan ksjhkna pvhld


 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627