سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

از وصف حسن آن مه گر عاقلی حذر کن

کاینجا ز ذکر لیلی مجنون شود نظامیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - از وصف حسن آن مه گر عاقلی حذر کن

hc ,wt psk Hk li 'v uhrgd pbv ;k

;hdk[h c b;v gdgd l[k,k a,n kzhldتعداد ابیات منتشر شده : 251642