سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

به آب چشم برین خاک در نهال امید

بسی نشاندم و بسیار برنمی آیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - به آب چشم برین خاک در نهال امید

fi Hf ]al fvdk oh; nv kihg hldn

fsd kahknl , fsdhv fvkld Hdnتعداد ابیات منتشر شده : 367935