سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

ایا نموده دهانت ز لعل خندان در

سخن بگو و از آن لعل بر من افشان درآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - ایا نموده دهانت ز لعل خندان در

hdh kl,ni nihkj c gug oknhk nv

sok f', , hc Hk gug fv lk htahk nvتعداد ابیات منتشر شده : 367892