سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

در بر او دیگری می خورد آب حیوة

ما چو گدایان کوی نان طلبیم از درشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - در بر او دیگری می خورد آب حیوة

nv fv h, nd'vd ld o,vn Hf pd,ة

lh ], 'nhdhk ;,d khk xgfdl hc nvaتعداد ابیات منتشر شده : 361561