سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

ای ماه بندهٔ تو هر لحظه خندهٔ تو

ز آن لعل همچو آتش لؤلؤی تر گشادهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - ای ماه بندهٔ تو هر لحظه خندهٔ تو

hd lhi fkniٔ j, iv gpzi okniٔ j,

c Hk gug il], Hja gؤgؤd jv 'ahniتعداد ابیات منتشر شده : 373712