سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

هست بخت آنکه تو مرا خواهی

هست عشق آنکه من ترا خواهمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - هست بخت آنکه تو مرا خواهی

isj foj Hk;i j, lvh o,hid

isj uar Hk;i lk jvh o,hilتعداد ابیات منتشر شده : 327355