سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

چو با خورشید روی تو دلش گرمست عاشق را

نفس چون صبح روشن دل برآید از دهان روشنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - چو با خورشید روی تو دلش گرمست عاشق را

], fh o,vadn v,d j, nga 'vlsj uhar vh

kts ],k wfp v,ak ng fvHdn hc nihk v,ak


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468