سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

برو گر عاشق از جانی برو ای سیف فرغانی

گرت در دل جز او چیزیست عاشق وار بیرون کنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - برو گر عاشق از جانی برو ای سیف فرغانی

fv, 'v uhar hc [hkd fv, hd sdt tvyhkd

'vj nv ng [c h, ]dcdsj uhar ,hv fdv,k ;kتعداد ابیات منتشر شده : 364441