سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

فرشتگان که رفیق تواند گویندت

چه نیک کرد کز افعال بد پشیمان شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - فرشتگان که رفیق تواند گویندت

tvaj'hk ;i vtdr j,hkn ',dknj

]i kd; ;vn ;c htuhg fn \adlhk an

تعداد ابیات منتشر شده : 466260