سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

شعر که نقد روان معدن طبعست

بر دل این ممسکان بنسیه گران بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - شعر که نقد روان معدن طبعست

auv ;i krn v,hk lunk xfusj

fv ng hdk lls;hk fksdi 'vhk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 285767