سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

بوده جهان همچو باغ وقت بهاران

ما چو بباغ آمدیم فصل خزان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - بوده جهان همچو باغ وقت بهاران

f,ni [ihk il], fhy ,rj fihvhk

lh ], ffhy Hlndl twg ochk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 285739