سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

در نظر اهل دل چگونه بود مرد

آنکه بدنیاش میل همچو زنان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - در نظر اهل دل چگونه بود مرد

nv kzv hig ng ]',ki f,n lvn

Hk;i fnkdha ldg il], ckhk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 285739