سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

گرد میدان انفس و آفاق

همچو گویی بسر دوان برودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - گرد میدان انفس و آفاق

'vn ldnhk hkts , Hthr

il], ',dd fsv n,hk fv,nتعداد ابیات منتشر شده : 285754