سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

از نشانهای او دلست آگاه

هرکجا دل دهد نشان برودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - از نشانهای او دلست آگاه

hc kahkihd h, ngsj H'hi

iv;[h ng nin kahk fv,nتعداد ابیات منتشر شده : 285727