سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

طالب دوست در پی رنگی

راست چون سگ ببوی نان برودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - طالب دوست در پی رنگی

xhgf n,sj nv \d vk'd

vhsj ],k s' ff,d khk fv,n


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727