سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

مرد بازاد ناتوانی خویش

تا بجایی که می توان برودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - مرد بازاد ناتوانی خویش

lvn fhchn khj,hkd o,da

jh f[hdd ;i ld j,hk fv,n


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442