سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

بمعصیت چه زند ره ترا که گر خواهد

ز طاعت تو ترا بت ترا شد آزر نفسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - بمعصیت چه زند ره ترا که گر خواهد

fluwdj ]i ckn vi jvh ;i 'v o,hin

c xhuj j, jvh fj jvh an Hcv kts

 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در حافظ
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی گاه مستی و گاه خرابی تو در اوحدی
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در سنایی غزنوی
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی منی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501289