سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

بمعصیت چه زند ره ترا که گر خواهد

ز طاعت تو ترا بت ترا شد آزر نفسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - بمعصیت چه زند ره ترا که گر خواهد

fluwdj ]i ckn vi jvh ;i 'v o,hin

c xhuj j, jvh fj jvh an Hcv kts

تعداد ابیات منتشر شده : 505890