سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

چو دردمند هوای توایم هر ساعت

فرو مبر بجراحات دردمندان تیغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - چو دردمند هوای توایم هر ساعت

], nvnlkn i,hd j,hdl iv shuj

tv, lfv f[vhphj nvnlknhk jdy

تعداد ابیات منتشر شده : 510165