سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

دی برفتم کز پی فردا مگر کاری کنم

چون گدا امروز ناگاهان بدر باز آمدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - دی برفتم کز پی فردا مگر کاری کنم

nd fvtjl ;c \d tvnh l'v ;hvd ;kl

],k 'nh hlv,c kh'hihk fnv fhc Hlnlتعداد ابیات منتشر شده : 327355