سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

صولجان ارجعی زد در قفای من چو گوی

رو نهادم سوی این میدان بسر باز آمدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - صولجان ارجعی زد در قفای من چو گوی

w,g[hk hv[ud cn nv rthd lk ], ',d

v, kihnl s,d hdk ldnhk fsv fhc Hlnlتعداد ابیات منتشر شده : 327355