سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

نزد من ای از جهان یگانه به خوبی

ملک دو عالم بهاست یک نظرت راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - نزد من ای از جهان یگانه به خوبی

kcn lk hd hc [ihk d'hki fi o,fd

lg; n, uhgl fihsj d; kzvj vhتعداد ابیات منتشر شده : 373712