سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

حسن هر جا به دلستانی رفت

عشق بر کف نهاده جان برودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - حسن هر جا به دلستانی رفت

psk iv [h fi ngsjhkd vtj

uar fv ;t kihni [hk fv,n


 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712