سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

تو ای امیر! اگر خواجهٔ غلامانی

تو بنده ای و تو را از خدای نیست گزیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - تو ای امیر! اگر خواجهٔ غلامانی

j, hd hldv! h'v o,h[iٔ yghlhkd

j, fkni hd , j, vh hc onhd kdsj 'cdv


 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712