سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

ز تو منازل ملک است ممتلی از خوف

ز تو قواعد دین نیست ایمن از تغییرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - ز تو منازل ملک است ممتلی از خوف

c j, lkhcg lg; hsj lljgd hc o,t

c j, r,hun ndk kdsj hdlk hc jyddvتعداد ابیات منتشر شده : 373712