سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاطر عباس صبوحی

گریه نمی دهد امان تا به تو من بیان کنم

قصهٔ جور زلف تو، نکته به نکته مو به موآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاطر عباس صبوحی - گریه نمی دهد امان تا به تو من بیان کنم

'vdi kld nin hlhk jh fi j, lk fdhk ;kl

rwiٔ [,v cgt j,، k;ji fi k;ji l, fi l,

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612