سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاطر عباس صبوحی

گریه نمی دهد امان تا به تو من بیان کنم

قصهٔ جور زلف تو، نکته به نکته مو به موآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاطر عباس صبوحی - گریه نمی دهد امان تا به تو من بیان کنم

'vdi kld nin hlhk jh fi j, lk fdhk ;kl

rwiٔ [,v cgt j,، k;ji fi k;ji l, fi l,

تعداد ابیات منتشر شده : 510165