سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاطر عباس صبوحی

راندهٔ دیر و کعبه ام، نیست به هر طرف نظر

چون نشود ستاره جو کوچه به کوچه، کو به کوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاطر عباس صبوحی - راندهٔ دیر و کعبه ام، نیست به هر طرف نظر

vhkniٔ ndv , ;ufi hl، kdsj fi iv xvt kzv

],k ka,n sjhvi [, ;,]i fi ;,]i، ;, fi ;,

تعداد ابیات منتشر شده : 510165