سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

در زمین و آسمان می کن نظر

نور او در دیدهٔ ذرات بینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - در زمین و آسمان می کن نظر

nv cldk , Hslhk ld ;k kzv

k,v h, nv ndniٔ bvhj fdk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165