سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذات و صفت و فعل همه آن وی است

بود همهٔ خلق به فرمان وی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذات و صفت و فعل همه آن وی است

bhj , wtj , tug ili Hk ,d hsj

f,n iliٔ ogr fi tvlhk ,d hsj

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612