سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذات و صفت و فعل همه آن وی است

بود همهٔ خلق به فرمان وی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذات و صفت و فعل همه آن وی است

bhj , wtj , tug ili Hk ,d hsj

f,n iliٔ ogr fi tvlhk ,d hsjتعداد ابیات منتشر شده : 412888