سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آن به که در اولست از آن چار به است

وان به که در آخر است از آن چار به استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آن به که در اولست از آن چار به است

Hk fi ;i nv h,gsj hc Hk ]hv fi hsj

,hk fi ;i nv Hov hsj hc Hk ]hv fi hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 507705