سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذوقی ندهد حکایت مخموران

سرمستان را ذوق و بیانی دگر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذوقی ندهد حکایت مخموران

b,rd knin p;hdj lol,vhk

svlsjhk vh b,r , fdhkd n'v hsj

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474597