سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذوقی ندهد حکایت مخموران

سرمستان را ذوق و بیانی دگر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذوقی ندهد حکایت مخموران

b,rd knin p;hdj lol,vhk

svlsjhk vh b,r , fdhkd n'v hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509565