سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

دُریست که اندرین سخن نتوان سفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

bhjd ;i fi kcn lh ki tvn hsj , ki [tj

nُvdsj ;i hknvdk sok kj,hk stj


 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930