سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

دُریست که اندرین سخن نتوان سفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

bhjd ;i fi kcn lh ki tvn hsj , ki [tj

nُvdsj ;i hknvdk sok kj,hk stj

تعداد ابیات منتشر شده : 501514