سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

دُریست که اندرین سخن نتوان سفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

bhjd ;i fi kcn lh ki tvn hsj , ki [tj

nُvdsj ;i hknvdk sok kj,hk stj

 • جستجوی عشق در باباطاهر
 • جستجوی صوفی در حافظ
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی چشم جهانیان دونبال رنگ وبوست در رهی معیری
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 506745