سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

گلزار بهشت و حور خاک ره ماست

زیرا که برون کون منزلگه ماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - گلزار بهشت و حور خاک ره ماست

'gchv fiaj , p,v oh; vi lhsj

cdvh ;i fv,k ;,k lkcg'i lhsjتعداد ابیات منتشر شده : 412888