سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

گلزار بهشت و حور خاک ره ماست

زیرا که برون کون منزلگه ماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - گلزار بهشت و حور خاک ره ماست

'gchv fiaj , p,v oh; vi lhsj

cdvh ;i fv,k ;,k lkcg'i lhsj

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474642