سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

دیدم رندی که سید رندان است

از هر دو جهان گذشته و رند آن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - دیدم رندی که سید رندان است

ndnl vknd ;i sdn vknhk hsj

hc iv n, [ihk 'baji , vkn Hk hsjتعداد ابیات منتشر شده : 407826