سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

عشق تو گنجی و دل ویرانه ای

مهر تو شمعی و جان پروانه ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - عشق تو گنجی و دل ویرانه ای

uar j, 'k[d , ng ,dvhki hd

liv j, alud , [hk \v,hki hdتعداد ابیات منتشر شده : 364441