سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

چون سر زلف او پریشان شو

جمع می باش از پریشانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - چون سر زلف او پریشان شو

],k sv cgt h, \vdahk a,

[lu ld fha hc \vdahkdتعداد ابیات منتشر شده : 364441