سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آئینه به نور او است روشن

مه بنگر و آفتاب دریابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آئینه به نور او است روشن

Hئdki fi k,v h, hsj v,ak

li fk'v , Htjhf nvdhf


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627