سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

با ما بنشین خوشی در این بحر

ما را بنگر حجاب دریابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - با ما بنشین خوشی در این بحر

fh lh fkadk o,ad nv hdk fpv

lh vh fk'v p[hf nvdhfتعداد ابیات منتشر شده : 251627