سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

پرسی تو ز ذوق نعمت الله

گفتیم تو را جواب دریابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - پرسی تو ز ذوق نعمت الله

\vsd j, c b,r kulj hggi

'tjdl j, vh [,hf nvdhf

تعداد ابیات منتشر شده : 502669