سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

پرسی تو ز ذوق نعمت الله

گفتیم تو را جواب دریابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - پرسی تو ز ذوق نعمت الله

\vsd j, c b,r kulj hggi

'tjdl j, vh [,hf nvdhf

 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی یک دل استعداد عشق دارد در خواجوی کرمانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی شب حال استغفار نیست در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884